[:lv]

2018.gadā esam uzsākuši koksnes impregnēšanu ar impregnēšanas iekārtu „SCHOLZ

 

Pressure/Vacuum –Impregnation PL.

 

Koksnes ķīmiskai apstrādei tiek izmantots videi draudzīgs impregnēšanas šķidrums CELCURE C4, ko ražo Zviedrijā un, kas nesatur kaitīgos hroma un arsēna piemaisījumus.

 

Koksnes impregnēšanas process ir pilnībā automatizēts, slēgtā vakuuma autoklāvā, kura garums 14 m, diametrs 1.8 m, darba spiediens 14 bar.

 

Šādi apstrādāta koksne kalpo ievērojami ilgāk – pat līdz 20 gadiem, kas gan ir atkarīgs no koku sugas, žāvēšanas pakāpes, kā arī no ķīmiskās apstrādes klases. Impregnēto koksni sekmīgi izmanto ēku būvniecībā, terasēm, koka sētām, žogiem, krastu stiprinājumiem u.c., kur ir saskare ar mitrumu un ūdeni, radot ātrāku koksnes trupēšanu.

 

Vakuma spiediena apstrāde notiek speciāla autoklāvā, kurā noris šādi procesi:

 

• vakuums, kas atver koksnes sīkākās poras un maksimāli atsūc mitrumu no koksnes virsmas;

 

• spiediens (līdz 14 bar), kas iespiež aizsarglīdzekli iespējami dziļi koksnē;

 

• vakuums, kas atsūc lieko šķidrumu no koksnes virsmas.

 

Egles un priedes koksnes pēc sava sastāva būtiski atšķiras, tādēļ arī impregnēšanas rezultāts šīm koksnēm atšķiras. atšķirības. Iespējas piesūcināt priedes un egles koksni atšķiras.

 

Priede, atkarībā no mitruma daudzuma, aizsarglīdzekli var uzsūkt pilnu aplievas daļu, līdz serdei. Savukārt eglē aizsarglīdzekli, atkarībā no mitruma daudzuma, ir iespējams iespiest maksimāli 2-5 mm dziļi. Attiecīgi mietu kalpošanas laiks ir būtiski atšķirīgs.

 

Impregnēšanas klases

 

Impregnēšanas rezultātu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, koksnes suga, mitrums un pats impregnēšanas process. Tādēļ ir vairākas apstrādes klases, no kurām mēs izmantojam tikai 3. un 4. klasi:

 

3. Klase –UC3

 

Virs zemes lietošanai, slapjās vietās bez jumta. (terasēm) Var lietot ne īpaši slapjās gruntīs.

 

4. Klase – UC4

 

Tiešā saskarē ar ūdeni un īpaši slapjās gruntīs.

 

– Kalpošanas ilgums mietiem, kuri ir nežāvēti un impregnēti ar 3. klasi, ir 3-10 gadi. Jo resnāks miets un sausākā, smilšainākā būs grunts, jo ilgāks būs tā kalpošanas ilgums.

 

– Lai nodrošinātu kalpošanas ilgumu līdz pat 20 gadiem, mietus, kuri tiek izmantoti ganībām, sētām, krastu stiprinājumiem vai citām vajadzībām, nepieciešams impregnēt ar 4. apstrādes klasi. Lai kvalitatīvi noimpregnētu ar 4. apstrādes klasi, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

 

– mietiem ir jābūt no priedes koksnes;

 

– pirms impregnēšanas mieti ir jāžāvē – mitrums nedrīkst pārsniegt 28%;

 

– aizsarglīdzeklis ir jāiespiež līdz pat serdes daļai – pilnu aplievas daļu.

 

Koksnes žāvēšana

 

Uzņēmumā strādā 2 žāvējamās kameras ar jaudu 110 m3. Kaltēšanas process ir pilnībā automatizēts, vadot to attālināti ar elektroniskās pults palīdzību.

[:en]

Impregnation

In 2014 we started impregnating wood with an impregnation machine “SCHOLZ”

Pressure/Vacuum –Impregnation PL.

For chemical treatment of the wood we use environment-friendly impregnating liquid CELCURE C4, which is made in Sweden and does not contain harmful chrome and arsenic additions.

The wood impregnation process is fully automated in a closed vacuum autoclave. The size of the autoclave is 14 m (length) and 1.8 m (diameter); work pressure is 14 bar.

Wood treated like this will last considerably longer – for up to 20 years, although it depends on the type of tree, degree of drying and chemical treatment class. The impregnated wood can be used for building construction, terraces, wooden fences, bank reinforcement and in other places, where there is a contact with moisture and water, which results in faster wood deterioration and decay.

The vacuum pressure treatment is done in a special autoclave, where the following processes occur:

  • the vacuum: opens the tiniest pores of the wood and removes moisture from the surface of the wood as much as possible;
  • the pressure (up to 14 bar): permeates the protective liquid deep into the wood;
  • the vacuum: removes the excess liquid from the surface of the wood.

Spruce wood and pine wood are very different from each other in terms of composition; therefore, the impregnation result for these types of wood also differ, as well as the possibility to impregnate them.

Pine, depending on the moisture level, can absorb the protective liquid through all of the sapwood part reaching the core, whereas, for spruce, depending on the moisture level, it is possible to permeate the protective liquid into the wood 2-5 mm deep. Respectively, the lifespan differs significantly. 

Impregnation classes

The result of the impregnation can be affected by various factors, for example, type of tree, moisture and the impregnation process itself. Therefore, there are several treatment classes, from which we only use the 3rd and 4th class:

3rd class – UC3

For usage above the ground, in damp places without a roof, for terraces. Can be used in slightly damp ground(soil).

4th class – UC4

For usage in direct contact with water and in very damp grounds.

Lifespan for poles that are not dried and are impregnated with the 3rd class is 3-10 years. The thicker the pole and drier, sandier the ground, the longer the lifespan of the pole.

In order to ensure lifespan of up to 20 years, the poles that are used for pasture grounds, fences, bank reinforcements or for other similar things, need to be impregnated with the 4th treatment class. To impregnate the poles with the 4th class and get a high-quality result, the following conditions have to be met:

  • the poles have to be made out of pine wood;
  • before the impregnation the poles have to be dried, and the moisture cannot exceed 28 %;
  • the protective liquid has to be permeated into the wood reaching the core – through all of the sapwood part.

Wood drying

There are two drying chambers with a power of 110 m3 operating in the company. The drying process is fully automated and is remotely controlled with an electric remote.

[:ru]

Импрегнация 

В 2018 году мы начали осуществлять импрегнирование древесины с помощью оборудования для вакуумной пропитки древесины „SCHOLZ” Pressure/Vacuum –Impregnation PL. Для химической обработки древесины используется экологически чистый пропиточный раствор CELCURE C4, который производится в Швеции и не содержит вредных примесей хрома и мышьяка. Процесс пропитки древесины полностью автоматизирован, происходит в закрытом вакуумном автоклаве длиной 14 м, диаметром 1,8 м, при рабочем давлении 14 бар.

Древесина, обработанная таким способом, служит значительно дольше вплоть до 20 лет в зависимости от ее породы, степени сушки и класса химической обработки. Пропитанная древесина успешно используется в строительстве зданий, террас, деревянных заборов, изгородей, ограждений, для береговых укреплений, а также для прочих объектов, на которых бывает контакт с влагой и водой, что ускоряет процесс дробления древесины.

 

Вакуумная обработка под давлением осуществляется в специальном автоклаве, в котором происходят следующие процессы:

• вакуум, который открывает мельчайшие поры древесины и максимально интенсивно вытягивает влагу с поверхности древесины;

• давление (до 14 бар), которое вносит защитный состав, максимально его вдавливая глубоко в древесину;

• вакуум, который вытягивает лишнюю жидкость с поверхности древесины.

Состав еловой и сосновой древесины разительно отличается, поэтому следует принимать во внимание, что и результат пропитки на выходе у этих пород будет разным. различия.(saitā  ir lieks vārds) Возможности пропитки сосновой и еловой древесины различаются.

В зависимости от количества влаги, сосна может впитать защитный состав во всю часть оболони, вплоть до самого ядра. Что касается ели, то в зависимости от количества влаги, существует возможность впечатать защитный состав максимум на глубину 2-5 мм. Соответственно, срок службы кольев существенно отличается.

Классы обработки

На результат пропитки могут оказывать влияние самые различные факторы, такие как порода дерева, влажность и непосредственный процесс пропитки. Поэтому существует несколько классов обработки, из которых мы используем только Класс 3 и Класс 4:

Класс 3 UC3

Для использования над землей, во влажной среде без крыши (для террас).  Может использоваться на умеренно влажных почвах.

Класс 4 UC4

Прямой контакт с водой и сильно влажными почвами.

– Срок службы кольев, которые не были высушены и пропитаны в соответствии с классом обработки 3, составляет 3-10 лет. Чем толще кол и суше, песчанее почва, тем дольше его срок службы. 

 

– Для обеспечения срока службы до 20 лет, колья, используемые для мест выпаса скота, заборов, оград, изгородей, для береговых укреплений или других целей, должны быть пропитаны в соответствии с классом обработки 4. Для качественной пропитки в соответствии с классом обработки 4, должны соблюдаться следующие условия:

– колья должны быть изготовлены из сосновой древесины;

– перед пропиткой колья необходимо высушить, при этом влажность не должна превышать 28%;

– защитным составом необходимо пропитать вплоть до самого ядра полной части оболони. 

Сушка древесины

 

В компании работают 2 сушильные камеры вместимостью 110 м3. Процесс сушки полностью автоматизирован с помощью электронного пульта дистанционного управления.

[:]