SludinājumiAktuālā informācijaFinanšu rādītājiPar mumsZiņas
A/S „Talsu mežrūpniecība”
Ražotne, administrācija: Dumpīšu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads
Juridiskā adrese: Dumpīšu iela 3,Stende,LV-3257,Talsu novads


Valdes priekšsēdētājs
GATIS ŠTĀKS
gatis-tmr@inbox.lv
gatis@tmr.lv
Tālr.  +371 26538894
Fakss: 63291388
 
Ražošanas vadītājs
OSKARS DĒRINGS
Tālr. +371 22044160

Valdes Nolikums
AKCIJU SABIEDRĪBAS
„TALSU MEZRŪPNIECĪBA”
Reģ. Nr. 40003113243
 
 
VALDES NOLIKUMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stende, 2013.
 
 
 


                                       
1. Vispārīgie noteikumi
 

1.1. Akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” (turpmāk – Sabiedrība) valdes nolikums sagatavots, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).

1.2. Sabiedrības Valdes nolikums nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde) vispārīgos darbības principus, kompetenci, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, Valdes sēžu sasaukšanas un darba kārtību, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus.

 
  1. Valdes kompetence
 

2.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas organizē un vada Sabiedrības darbību Sabiedrības padomes (turpmāk – Padome) uzraudzībā. Tā pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumdošanas ievērošanu grāmatvedībā.

2.2. Valdei ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību, tā pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši likumiem, Statūtiem, akcionāru sapulču (turpmāk – Akcionāru sapulce) lēmumiem un Padomes lēmumiem.

2.3. Valdes locekļi pilda savus pienākumus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Valdes nolikumu, Padomes un Valdes lēmumiem, pēc labas korporatīvās pārvaldības principiem. Ja Valdes loceklis rīkojies prettiesiski, nav ievērojis Statūtus, Valdes nolikumu, Padomes vai Akcionāru sapulces lēmumus, vai arī darbojies nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, viņš nes atbildību par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem likumā noteiktā kārtībā.

2.4. Valde ir tiesīga izskatīt visus jautājumus, kuri attiecas uz Sabiedrības darbību un pieņemt lēmumus, izņemot jautājumus, kuru izskatīšana saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Sabiedrības Statūtiem ietilpst Akcionāru sapulces un Padomes kompetencē.

2.5. Valdei ir nepieciešama Padomes atļauja atsevišķu jautājumu izlemšanā, bet ar Padomes lēmumu Valde var tikt atbrīvota no pienākuma saņemt iepriekšēju Padones piekrišanu atsevišķu jautājumu izlemšanā.

2.6. Padome var atcelt Valdes lēmumu, ja tas ir pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem, Valdes nolikumu, labas gribas Korporatīvās pārvaldības principiem un citiem Sabiedrības darbību reglamentējošiem aktiem.

2.7.      Sabiedrības Valde:

2.7.1. izstrādā Sabiedrības budžetu un darbības plānu (attīstības stratēģiju) un investīcijas programmu katram gadam, un iesniedz tos Padomei apstiprināšanai;

2.7.2. sagatavo un iesniedz Padomei saskaņošanai peļņas sadales projektu pirms apstiprināšanas Akcionāru sapulcē;

2.7.3. reizi ceturksnī informē Padomi par Sabiedrības darbību, bet pārskata gada beigās sniedz rakstveida ziņojumu Akcionāru sapulcei, kā arī atskaites un ziņojumus Padomes noteiktajos termiņos un kārtībā;

2.7.4. divu mēnešu laikā pēc atskaites ceturkšņa beigām izskata gada budžeta izpildi un veic nepieciešamās izmaiņas Sabiedrības darbības plānā un nepieciešamības gadījumā budžetā, ko apstiprina Padome;

2.7.5. izstrādā Sabiedrības iekšējo organizatorisko struktūru, struktūrvienību funkcijas un kompetenci, vadošo darbinieku (direktora, daļu vadītāju) materiālās motivācijas sistēmu un iesniedz Padomē saskaņošanai un apstiprināšanai.

2.7.6. iesniedz priekšlikumus Padomei par līdzekļu izmantošanu no rezerves kapitāla;

 2.7.7.sniedz Padomei vai Padomes priekšsēdētājam pieprasītās ziņas un pārskatus par Sabiedrības stāvokli;

2.7.8. izskata Valdes sēdē un lemj par šādiem jautājumiem, kuru izlemšanai nepieciešama Padomes iepriekšēja piekrišana:

1)      līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2)      uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3)      nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4)      filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5)      tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 50 000 LVL vai Padomes lēmumos noteikto summu;

6)      tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību;

7)      kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem virs 1000 LVL;

8)      jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

9)      vispārīgo darbības virzienu noteikšana.

2.8.      Par jautājumu, kura izskatīšanai nepieciešama Padomes piekrišana, Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz Padomes priekšsēdētājam konkrētā lēmuma projekts un paskaidrojuma raksts vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms kārtējās Padomes sēdes. Padomei ir tiesības noteikt citu termiņu.

 
3.      Pārstāvības tiesības
 

3.1.      Visiem Valdes locekļiem ir vienādas sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, arī pārējie Valdes locekļi – pārstāv sabiedrību atsevišķi. Valdes locekļiem savā darbībā jāievēro Akcionāru sapulces un Padomes lēmumos noteiktie ierobežojumi.

3.2.      Valde var pilnvarot atsevišķus Valdes locekļus noteiktu darījumu vai noteikta veida darījumu slēgšanai atbilstoši to kompetencei.

 
4.      Valdes sastāvs
 

4.1. Valdi ievēl Padome trīs locekļu sastāvā. Lai ievēlētu par Valdes locekli, ir nepieciešama personas iepriekšēja rakstiska piekrišana būt par Valdes locekli.

4.2. Valdes loceklim jāatbilst prasībām, kas izvirzītas LR normatīvajos aktos.

4.3. Valdes locekli ievēl uz termiņu, kas ir ne garāks par pieciem gadiem,

4.4. Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome saskaņā ar Padomes priekšsēdētāja izvirzīto priekšlikumu.        

4.5.      Par visām izmaiņām Valdes sastāvā un Valdes locekļu pārstāvības tiesībās Sabiedrība ziņo LR Uzņēmumu reģistram.

4.6.      Sabiedrības Valdes darbu organizē un vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs:

   4.8.1. vada Sabiedrības attīstības stratēģijas un investīciju programmas izstrādi un nodrošina tās realizāciju;

   4.8.2. vada Sabiedrības gada plānu un budžeta izstrādi un nodrošina to izpildi;

   4.8.3. nodrošina Sabiedrības vērtības regulāru pieaugšanu;

   4.8.4. sniedz Valdes ziņojumus Padomes sēdēs un Akcionāru sapulcēs;

   4.8.5. iesniedz Sabiedrības Padomei priekšlikumus par Valdes locekļu ievēlēšanu;

   4.8.6. nodrošina Akcionāru sapulču, Padomes un Valdes lēmumu izpildi;

   4.8.7. informē Padomes priekšsēdētāju par ikvienu būtisku Sabiedrības darbības aspektu;

   4.8.8. organizē un kontrolē pakļautībā esošās struktūrvienības;

   4.8.9. sasauc Valdes kārtējās un ārkārtas sēdes, nosakot sēžu darba kārtību;

   4.8.10. vada Valdes sēdes un nodrošina to norisi;

   4.8.11. organizē Akcionāru sapulču sasaukšanu un nodrošina to darbu.

4.7.      Valdes priekšsēdētāja prombūtnē (slimības gadījumā, atvaļinājumā , komandējumā) viņa pienākumus pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes priekšsēdētāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda ar Valdes priekšsēdētāja rakstisku rīkojumu nozīmēts Valdes loceklis.

4.8.      Padomei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru Valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.

4.9.      Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas, rakstiski par to informējot Valdi un Padomi, ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.

 

5.                  Valdes sēžu sasaukšana

 

5.1.      Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Parasti valdes sēdes tiek sasauktas Sabiedrības telpās Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā, ja paziņojumā par sēdes sasaukšanu nav norādīta cita Valdes sēdes norises vieta.

5.2.      Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Valdes sēdes. Kārtējās Valdes sēdes parasti notiek datumā, par kuru Valdes locekļi iepriekš vienojas. Ārkārtas sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā nozīmētais Valdes priekšsēdētāja vietnieks, ja valdes sēde nepieciešama svarīga jautājuma izskatīšanai un jautājuma izskatīšana nākamajā Valdes sēdē varētu kaitēt Sabiedrības interesēm, kā arī gadījumos, kad Valdes priekšsēdētājam Valdes sēdes ārkārtas sasaukšanu, motivējot iemeslus, pieprasa jebkurš Valdes vai Padomes loceklis. Ja trīs dienu laikā pēc ierosinājuma saņemšanas netiek sasaukta Valdes sēde, Valdes sēdes iniciatoram ir tiesības sasaukt Valdes sēdi pašam, informējot par to Valdes sekretāru un visus Valdes locekļus, ja iniciators ir Padomes loceklis, arī visus Padomes locekļus.

5.3.      Par kārtējās Valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību Valdes priekšsēdētājs informē Valdes locekļus rakstiski vismaz divas darba dienas iepriekš un Valdes locekļiem tiek šajā reglamentā noteiktajā kārtībā izdalīti darba kārtības jautājumos sagatavotie lēmumu projekti, dokumenti un materiāli. Par ārkārtas Valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību Valdes priekšsēdētājs informē Valdes locekļus vismaz divas stundas iepriekš un šajā gadījumā pieļaujams, ka lēmumu projekti, dokumenti un materiāli tiek izdalīti pašā Valdes sēdē.

5.4.      Valdes sēdes darba kārtību nosaka Valdes priekšsēdētājs. Tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē ir jebkuram Valdes vai Padomes loceklim, kā arī Sabiedrības struktūrvienību vadītājiem.

5.5.      Valdes priekšsēdētājs nozīmē atbildīgos Sabiedrības darbiniekus par lēmumprojektu, dokumentu un materiālu sagatavošanu Valdes sēdes darba kārtībā iekļautajos jautājumos.

5.6.      Valdes sēdei sagatavotie projekti un materiāli kopā ar rekomendējamo Valdes lēmumu iesniedzami Valdei ne vēlāk kā plkst. 16.00 divas darba dienas pirms Valdes sēdes. Valdes priekšsēdētājs vai atbildīgie Sabiedrības darbinieki informē Valdi ne vēlāk kā vienu dienu pirms Valdes sēdes par nepieciešamību uz Valdes sēdes darba kārtībā jautājuma izskatīšanu uzaicināt citas personas.

5.7.      Pirms lēmumprojekta, dokumentu un materiālu iesniegšanas Valdei, atbildīgais darbinieks tos saskaņo ar struktūrvienības vadītājiem, kuru kompetencē ir konkrētie jautājumi.

5.8.      Valdes sekretārs apkopo lēmumprojektus, dokumentus un materiālus visos Valdes sēdes darba kārtībā iekļautajos jautājumos un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu ziņas, dokumentu vai materiālus, Valdes sekretārs pirms materiālu nosūtīšanas Valdes locekļiem, iesniedz tos akceptēšanai Valdes priekšsēdētājam.

5.9.      Valdes sekretārs visiem Valdes locekļiem Valdes sēdes materiālus darba kārtības jautājumos izsniedz iepriekšējā darba dienā pirms Valdes sēdes norises.

5.10. Valdes sekretārs par valdes sēdi (tās norises vietu un laiku) informē uz Valdes sēdi uzaicinātās personas.

6. Valdes sēdes norise
 

6.1.      Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums nosakāms pēc Statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita.

6.2.      Ja sasauktā Valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot atkārtotas Valdes sēdes norises laiku un informējot par to Valdes locekļus. Ja Valdes loceklis bez attaisnojoša iemesla neierodas uz atkārtoti sasauktu Valdes sēdi, Valdes priekšsēdētājs par to nekavējoties informē Padomi.

6.3.      Valdes sēdēs ir tiesīgi piedalīties Padomes locekļi. Sabiedrības darbinieki uz Valdes sēdi var tikt uzaicināti ar Valdes piekrišanu, un piedalīties Valdes sēdē bez balsstiesībām. Citas personas, kas uz Valdes sēdi uzaicinātas uz konkrēta jautājuma izskatīšanu, piedalās tikai šī jautājuma izskatīšanā.

6.4.      Ja Valdes loceklis nevar ierasties uz Valdes sēdi, viņš par to informē Valdi.

6.5.      Valdes sēdes tiek izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi. Ja visi klātesošie Valdes locekļi piekrīt, Valdes sēdē var tikt izskatīti jautājumi, kuru atlikšana var kavēt Sabiedrības darbību vai kaitēt tās interesēm.

6.6.      Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

6.7.      Valdes sēdes protokolē izvirzīts Valdes nozīmēts Valdes loceklis.

6.8.      Nepieciešamības gadījumā Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt Valdes sēdē pārtraukumu, izlemjot jautājumu par Valdes sēdes turpināšanas vietu un laiku.

6.9.      Valdes sēdēs lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā, Valdes priekšsēdētāja vietas izpildītājam nav izšķirošā balss, balsīm sadaloties līdzīgi.

6.10. Ja Valdes loceklis nepiekrīt lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā.

6.11. Valdes loceklim nav balsstiesību jautājumos, kur Sabiedrības intereses saduras ar Valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Par šīm interesēm Valdes loceklis paziņo pirms Valdes sēdes sākuma. Ja Valdes loceklis pārkāpj šos noteikumus, viņš atlīdzina Sabiedrībai nodarītos zaudējumus.

6.12. Ja Padome noraida Valdes priekšlikumu, Valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas Akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā.

 
7. Valdes sēžu protokoli
 

7.1.      Par Valdes sēdes gaitas precīzu atspoguļošanu protokolā un protokola savlaicīgu sagatavošanu un noformēšanu ir atbildīgs Valdes loceklis-sekretārs.

7.2.      Protokols atspoguļo precīzu Valdes sēdes gaitu. Protokolā norāda:

7.1.1. protokola numuru;
7.1.2. Valdes sēdes norises vietu un laiku;
7.1.3. Valdes sēdes darba kārtību;

7.1.4. Valdes locekļu, kas piedalās sēdē, vārdu, uzvārdu;

7.1.5. citu personu, kas piedalās sēdē, vārdu un uzvārdu;

7.1.6. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu;

7.1.7. balsošanas rezultātus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu;

7.1.8. atzīmes par nepiedalīšanos jautājuma izlemšanā;

7.1.9. pieņemtos lēmumus;

7.1.10.  par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgās personas un izpildes termiņus;

7.1.11.  citus svarīgus jautājumus.

 

7.3.      Valdes sēdes protokolu Valdes sekretārs sagatavo un saskaņo ar visiem Valdes locekļiem, kas piedalījušies Valdes sēdē, 3 (trīs) darba dienu laikā no Valdes sēdes dienas. Valdes sēdes protokolu paraksta visi Valdes sēdē piedalījušies Valdes locekļi un Valdes sekretārs. Protokolu paraksta Valdes locekļi vienā oriģinālā eksemplārā.

7.4.      Pēc Valdes sēdes protokola parakstīšanas Valde nodrošina Valdes sēžu protokolu oriģinālu un pielikumu pienācīgu uzskaiti un glabāšanu.

7.5.      Valdes sekretārs ar Valdes priekšsēdētāja piekrišanu izsniedz sēžu protokolu kopijas, norakstus un izrakstus.

8. Valdes lēmumu izpildes kontrole
 

8.1.      Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.

8.2.      Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Valdes sēdes dienas, Valdes sekretārs sagatavo un izsniedz lēmumu kopijas atbildīgajam Sabiedrības darbiniekam(-iem), kurš(-i) ir nozīmēts(-i) par atbildīgo(-ajiem) par konkrētā lēmuma izpildi.

8.3.      Atbildīgais Sabiedrības darbinieks par Valdes lēmuma izpildi sniedz atskaiti Valdei tās noteiktos termiņos.

8.4.      Valdes lēmumu izpildi kontrolē Sabiedrības darbinieks, kuram ar Valdes sēdes lēmumu uzdots kontrolēt konkrēto jautājumu. Neatkarīgi no tā, Valdes lēmumu izpildi var kontrolēt Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs.

8.5.      Valdes sekretārs seko Valdes sēžu lēmumu izpildes termiņiem un informē par tiem Valdes locekli, kura ziņā, saskaņā ar pienākumu sadali starp Valdes locekļiem ir attiecīgs jautājums.

8.6.      Realizējot Valdes lēmumu izpildes kontroli, Valdes locekļiem ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem dokumentus, informāciju, kā arī atskaites par lēmumu izpildi.

 
9. Konfidencialitāte
 

9.1.      Valdes locekļiem, Valdes sekretāram un Sabiedrības darbiniekiem nav tiesību izpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, Valde savā lēmumā norāda, kura informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

 
 
 
2013. gada 19.aprīlī
 
 
 

       Akciju sabiedrības

 „TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”

      valdes priekšsēdētāja                                                                                  Dace Štāka