SludinājumiAktuālā informācijaFinanšu rādītājiPar mumsZiņas
A/S „Talsu mežrūpniecība”
Ražotne, administrācija: Dumpīšu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads
Juridiskā adrese: Dumpīšu iela 3,Stende,LV-3257,Talsu novads


Valdes priekšsēdētājs
GATIS ŠTĀKS
gatis-tmr@inbox.lv
gatis@tmr.lv
Tālr.  +371 26538894
Fakss: 63291388
 
Ražošanas vadītājs
OSKARS DĒRINGS
Tālr. +371 22044160

Padomes Nolikums
AKCIJU SABIEDRĪBAS

„TALSU MEŽRŪPNIECĪBA”

Nr.40003113243

PADOMES NOLIKUMS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stende, Talsu novads, 2013

 
 
I.Vispārīgie noteikumi

1.      Publiskās akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” (turpmāk – Sabiedrība) padome (turpmāk-Padome) ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikā un LR komerclikumā un sabiedrības statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde) darbību.

2.      Padomes nolikums, turpmāk tekstā – Nolikums, ir izstrādāts, pamatojoties uz LR Komerclikumu un Sabiedrības statūtiem, un nosaka Sabiedrības Padomes, sēžu sasaukšanas un norises, lēmumu pieņemšanas, noformēšanas un izpildes nodrošināšanas kārtību.

3.      Jautājumus, kas saistīti ar padomes sēžu sasaukšanu, norisi un lēmumu pieņemšanu un nav atspoguļoti šajā nolikumā, ir tiesīga izlemt pati Padome.

4.      Padomes protokolistu ievēl Padome no sava vidus.

5.      Padomes loceklim nav tiesību uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

6.      Padomi ievēl akcionāri akcionāru pinsapulcē uz pieciem gadiem.

 
II. Padomes sēžu sasaukšana
 

1.      Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

2.      Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnē vai uzdevumā - Padomes priekšsēdētāja vietnieks. Katram Padomes loceklim un Valdei ir tiesības pieprasīt Padomes sēžu sasaukšanu , rakstiski motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.

3.      Padomes sēdes norises laiku un vietu nosaka sēdes sasaucējs.

4.      Ja apstākļi prasa steidzamu Padomes lēmuma pieņemšanu un padomes locekļu ierašanās sēdē nav iespējama, pēc padomes sasaucēja iniciatīvas lēmums var tikt pieņemts, nenoturot Padomes sēdi un balsis apkopojot aptaujas veidā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ( e-pasts).

5.      Ja pieprasījums par Padomes sēdi nav izpildīts divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības pašam sasaukt Padomes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus.

6.      Padomes sēdes sasaucējs vismaz divas nedēļas pirms Padomes sēdes rakstiski vai telefoniski paziņo Padomes sēdes vietu, datumu un darba kārtību katram Padomes loceklim. Steidzamos gadījumos minētais termiņš var tikt saīsināts līdz divām dienām.

7.      Padomes sēdes sasaucējs sagatavo Padomes sēdes darba kārtību un rekomendējamo padomes lēmuma projektu. Visus materiālus, kuri nepieciešami, lai izskatītu darba kārtībā paredzamos jautājumus, Padomes priekšsēdētājam iesniedz Valde.

8.      Ar padomes sēdē izskatāmajiem jautājumiem saistītos materiālus Padomes priekšsēdētājs nekavējoties , ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms padomes sēdes, bet steidzamos gadījumos – ne vēlāk kā vienu dienu pirms sēdes, nosūta visiem Padomes locekļiem.

 

III. Padomes sēžu norises un lēmumu pieņemšanas kārtība

 

1.      Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Statūtos un Komerclikumā noteiktā padomes locekļu skaita.

2.      Ja Padomes sēde nav lemttiesīga, 7(septiņu) dienu laikā sēdi jāsasauc no jauna, izsūtot rakstisku paziņojumu visiem Padomes locekļiem.

3.      Pēc Padomes uzaicinājuma padomes sēdēs var piedalīties Valdes locekļi vai arī citas personas.

4.      Padomes sēdes atklāj un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnē vai uzdevumā – padomes priekšsēdētāja vietnieks.

5.      Sākot padomes sēdi, Padome apstiprina darba kārtību. Par katru izskatāmo jautājumu Padome noklausās informāciju. Padomes locekļi var uzdot jautājumus sēdes vadītājam, kā arī uz sēdi uzaicinātajām personām, kā arī brīvi bez laika ierobežojuma izteikt savu viedokli izskatāmajos jautājumos. Priekšlikumi un viedokļi var tikt izteikti kā mutiski, tā arī rakstveidā. Ar rakstveida iesniegtajiem viedokļiem jāiepazīstina visi Padomes locekļi.

6.      Ja Sabiedrības intereses kādā no padomes darba kārtības jautājumiem saduras ar kāda Padomes locekļa , viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei vai svainību līdz pirmajai pakāpei, šāda jautājuma izlemšanā ieinteresētajam padomes loceklim nav balsstiesību, un tas atzīmējams padomes sēdes protokolā. Par šīm interesēm Padomes loceklim ir jāpaziņo pirms Padomes sēdes sākuma.

7.      Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu.

8.      Padomes loceklis, kas nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā ( t.sk. pa faksu vai e-pastu), iesniedzot to citam padomes loceklim. Šajā gadījumā ir uzskatāms, ka padomes loceklis ir piedalījies attiecīgā jautājuma izskatīšanā.

 

9.      Padomes sēžu darba valoda ir latviešu valoda.

 

10. Ja Padomes loceklis nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, šā Padomes locekļa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Padomes sēdes protokolā.

 

IV. Padomes sēžu protokoli

 

1.      Padomes sēžu protokoli jānoformē latviešu valodā.

2.      Padomes izvēlēts protokolists ir atbildīgs par precīzu sēžu gaitas atspoguļošanu protokolos un protokolu savlaicīgu noformēšanu.

3.      Padomes protokols sagatavojams parakstīšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās padomes sēdes.

4.      Padomes sēžu protokolus paraksta visi Padomes sēdē piedalījušies Padomes locekļi.

5.      Protokolā norāda:

o        protokola numuru;

o        Padomes sēdes norises vietu un laiku;

o        sēdes dalībniekus;

o        darba kārtības jautājumus;

o        darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu (ja nepieciešams);

o        balsošanas rezultātus, norādot katra Padomes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu;

o        pieņemtos lēmumus;

o        Padomes locekļus, kuri nedrīkst piedalīties attiecīgā jautājuma izskatīšanā saskaņā ar Nolikuma III daļas 6.punktu.

 

6.      Padomes sēžu protokolu oriģināli un to pielikumi tiek glabāti pie Padomes priekšsēdētāja un katra gada beigās tiek nodoti Sabiedrības lietvedībā tālākai uzglabāšanai un nodošanai arhīvā likumā noteiktajā kārtībā.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Padomes lēmumu izpildes kontrole

1.      Valde organizē un nodrošina Padomes lēmumu izpildi.

VI. Konfidencialitāte
 

1.      Visa informācija un dokumenti, kurus Padomes locekļi saņem pirms sēdes, kā arī sēdes laikā, vai pieņemto lēmumu izpildes gaitā, uzskatāmi par konfidenciāliem. Padomes locekļi ir atbildīgi par šīs informācijas un dokumentos ietverto ziņu tālāku neizpaušanu.

2.      Atbrīvojot ieņemamo amatu Padomes loceklim ir pienākums nodot padomes priekšsēdētājam visus materiālus, kas atrodas viņa rīcībā un kurus viņš saņēmis kā Padomes loceklis darba vajadzībām. Padomes priekšsēdētājam, atstājot ieņemamo amatu, ir jānodod visi materiāli, kas ir viņa rīcība un kurus ir saņēmis kā Padomes priekšsēdētājs. Tie jānodod Padomes priekšsēdētāja vietniekam vai jaunievēlētajam Padomes priekšsēdētājam vai vietniekam, bet ja tas nav iespējams – Valdei.

 
2013. gada 19.aprīlī
Stende
 

Akciju sabiedrības
„Talsu mežrūpniecība”
Padomes priekšsēdētājs

O.Dērings